§Who am I? What do I wnat?~by閃亮亮

Who am I?

What do I want?

What do I need?

What do I really want?

What kind of life do I wnat?

曾經我們這樣問過我們自己嗎?

曾經我們這樣告訴過我們自己嗎?

人生價值

0 意見: